Introductie Stichting Wadwerd

Stichting Wadwerd is een charitatief fonds dat zich in hoofdzaak ten doel heeft gesteld om een bijdrage te leveren aan het behoud en de verbetering van de leefbaarheid in het dorp Usquert en haar directe omgeving. Deze bijdrage vindt o.a. plaatst in de vorm van financiŽle ondersteuning, het schenken van goederen en het geven van advies aan verenigingen en instellingen.
Om dit doel te verwezenlijken is Stichting Wadwerd afhankelijk van schenkingen, donaties en legaten van particulieren, bedrijven en landelijke stichtingen die het doel van de Stichting onderschrijven.

Waarom is Stichting Wadwerd in het leven geroepen?
De initiatiefnemers van de Stichting Wadwerd hebben geconstateerd dat er in de afgelopen decenia veel verloren is gegaan in Usquert waardoor de leefbaarheid en de sociale omgang ingrijpend is aangetast. We noemen:

 • het winkel- en horeca-aanbod dat tot nagenoeg nul is gereduceerd;
 • de diverse verenigingen die zijn verdwenen of kampen met een tekort aan leden;
 • de facilitieiten en openbare voorzieningen die zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen;
 • de verdwenen speeltoestellen op 't Hoogtje;
 • de uitholling van activiteiten, vaak uit financieel oogpunt.
Daarnaast is door de initiatiefnemers geconstateerd dat een deel van de samenleving niet volledig in een eigen levensbehoefte kan voorzien en zichzelf en/of hun hun kinderen dingen moeten ontzeggen die voor een ander de normaalste zaak van de wereld zijn.

Stichting Wadwerd streeft er niet zozeer naar om te herstellen wat er niet meer is, maar meer om te behouden wat er nog wel is en om een bijdrage te leveren aan verbetering van de leefbaarheid.

Wie kunnen er een beroep doen op Stichting Wadwerd?
Verenigingen en stichtingen uit Usquert en omgeving kunnen een beroep doen op de Stichting Wadwerd. Ook andere (tijdelijke) organisaties kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds indien zij bijdragen aan een verbetering van de leefbaarheid van Usquert en omgeving.

Wat kan Stichting Wadwerd voor u betekenen?
In veel gevallen behoort een financiŽle bijdrage tot de mogelijkheden. In andere gevallen is een bijdrage in de vorm van verstrekking van goederen het meest praktisch. Per verzoek wordt door het bestuur van de Stichting beoordeelt of en op welke wijze het verzoek gehonoreerd moet worden. Ook kan het zijn dat er andere instellingen zijn die in eerste aanleg bedoeld zijn om een verzoek tot ondersteuning aan te richten. In dergelijke gevallen kunnen wij doorverwijzen of bemiddelen. Stichting Wadwerd heeft zich in elk geval voorgenomen om, daar waar andere mogelijkheden daartoe al zijn uitgesloten, hart defibrillators aan te schaffen voor enkele publiekstoegankelijke ruimten.

Waar is de Stichting Wadwerd niet voor bedoeld?
Het is lastig om precies aan te duiden waarvoor de stichting niet bedoeld is zonder enkele voorbeelden te noemen. We noemen daarom de volgende:
 • Stichting Wadwerd is niet bedoeld als vervanger van bestaande instanties waar in eerste aanleg een beroep op kan worden gedaan. Daar waar van toepassing, zal worden doorverwezen naar deze instanties. Mogelijk dat wel aanvullend iets kan worden gedaan.

Commissie van Aanbeveling
De Stichting Wadwerd zoekt onafhankelijke personen die zitting willen nemen in een Commissie van Aanbeveling die het bestuur behulpzaam is bij het maken van een zo zorgvuldig mogelijke afweging bij het beoordelen van de binnenkomende verzoeken. Een ieder die zich hier toe geroepen voelt kan hiertoe contact opnemen met het bestuur via de contactpagina op deze website.

Hoe kan ik Stichting Wadwerd ondersteunen?
Er zijn diverse mogelijkheden om de doelstelling van Stichting Wadwerd te helpen verwezenlijken, de voornaamste is natuurlijk het schenken van geld. Maar in de toekomst is het wellicht ook mogelijk om te bemiddelen tussen personen die goederen nodig hebben en personen die deze goederen over hebben.
Voor wat betreft de financiŽle steun zijn er fiscaal gezien aantrekkelijke mogelijkheden om te schenken. Door toedoen van Johan Cruyff (Cruyff Foundation) hoeven goede doelen geen schenkingsrecht meer af te dragen. Maar de overheid zou de overheid niet zijn wanneer toch niet weer van alles werd bedacht om een schenking toch weer iets minder aantrekkelijk te maken. Immers, wat als aftrekpost aan een goed doel wordt geschonken gaat niet naar de overheid en die overheid ziet zichzelf nog al te vaak als een beter doel. Per 1 januari 2008 moeten goede doelen namelijk door de fiscus erkend zijn als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) om geen schenkingsrecht te hoeven afdragen en om een schenking fiscaal aftrekbaar te maken. Stichting Wadwerd heeft een aanvraag lopen om als ANBI erkend te worden. Een hoop (kleinschalige) goede doelen heeft hiervoor echter nog geen aanvraag ingediend, veelal omdat ze er niet van op de hoogte zijn. Wij zullen in elk geval de locale goede doelen hiervan op de hoogte stellen.

De regeling gaat pas op 1 januari 2008 in en dat houdt in dat alle schenkingen aan goede doelen die nog in het jaar 2007 worden toegezegd, voor alle goede doelen belastingvrij zijn en onder voorwaarden ook voor belastingaftrek in aanmerking komen.

Voor het jaar 2007 voor alle schenkingen en met ingang van 1 januari 2008 alleen voor schenkingen aan ANBI's, gelden de volgende aftrekmogelijkheden voor schenkers:

Bedrijven - Ieder bedrijf mag tot 6% van zijn netto winst schenken aan goede doelen. Meer mag, maar het meerdere is geen aftrekpost.

Particulieren - Iedere particulier mag tot 6% van zijn bruto inkomen schenken aan goede doelen, echter tot een bedrag van 1% van zijn bruto inkomen komt niet voor aftrek in aanmerking. Echter, wanneer notarieel wordt vastgelegd dat de schenker gedurende minimaal 5 achtereenvolgende jaren een bepaald bedrag wenst te schenken aan een bepaald goed doel, dan mag het volledige bedrag tot een maximum van 6% van het bruto inkomen als aftrekpost op het inkomen in mindering worden gebracht. In veel gevallen neemt het goede doel de notariskosten voor zijn rekening.

Wanneer u Stichting Wadwerd financieel wilt ondersteunen en daarmee indirect de andere goede doelen die een beroep doen op de stichting, dan doet u er goed aan om nog dit jaar een schriftelijke toezegging te doen. Een voorbeeldbrief vindt u hier. Deze voorbeeldbrief kunt u overigens ook gebruiken om direct aan een ander goed doel toe te zenden.

Nadere informatie van de belastingdienst zelf inzake schenkingen aan ANBI's per 1 januari 2008 kunt u hier raadplegen.

Welke goede doelen zijn er nog meer in Usquert en omgeving?
Mogelijk zijn we niet volledig, maar in het handelsregister van de Kamer van Koophandel vonden we de volgende. Voorzover die informatie bij ons bekend is staat vermeld wanneer het een ANBI is die door de fiscus als zodanig is erkend.

 • Vereniging voor Volksvermaken
 • Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert
 • KNV EHBO Afdeling Usquert (*)
 • Stichting Welzijn Bejaarden Usquert
 • Stichting Wielercomite Usquert
 • Stichting 5 Mei comite Usquert
 • Stichting Beheer Clubgebouw v.v. Usquert
 • Stichting Speelweekcommissie Usquert
 • Stichting Beheer Groene Kruisgebouw Usquert
 • Stichting Dorpscentrum Usquert
 • Stichting Molenvrienden Eva
 • Stichting Commissie Sportieve Recreatie
 • Stichting Deur en Veur Oskerders
 • Stichting De Veenhoeve (*)
 • Stichting Wadwerd (*)
 • Muziekvereniging Boreas (*)
(*) Door fiscus als ANBI erkend, peildatum 14 augustus 2008